Vedtægter

Vedtægter 

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Åby Biblioteks Venner.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a) – at være almen nyttig og deltage aktivt i at bevare og udvikle Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 som et center for Åbyhøjs sociale og kulturelle foreningsliv med vægt på biblioteksfunktionen til størst mulig gavn for lokalområdets borgere.
b) – at arrangere kulturelle aktiviteter med forskellige kunstnere og kunstarter.
c) – med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves helårligt i januar måned.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes elektronisk og/eller pr. brev med mindst to ugers varsel.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt (hver person kan medbringe 2 fuldmagter).
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg til bestyrelsen jfr. § 6.
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar forud for ordinær generalforsamling.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne eller 50 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning
om det over for formanden med forslag til dagsorden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdessenest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er en uge.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 9 medlemmer, der består af formand, næstformand, sekretær og kasserer samt 5 medlemmer. På lige år er 4 medlemmer på valg, og på ulige år er 5 medlemmer på valg. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Der kan endvidere vælges suppleanter. Hvert år konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Suppleanterne samt revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en repræsentant til Elværkets bestyrelse.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Såfremt der kun er simpelt flertal for vedtægtsændringerne uden at opfylde kravet om 2/3’s flertal kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling med simpelt flertal.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal ved en generalforsamling. Såfremt dette flertal ikke er til stede indkaldes til en følgende generalforsamling, hvor opløsningen kan foretages med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

Åbyhøj 2021-08-19

Privatlivspolitik:

Aaby Biblioteks Venner indsamler og behandler personoplysninger om foreningens medlemmer.Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, såsom kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse) samt oplysninger om kontingentbetalinger som grundlag for opretholdelse af medlemskab.

Der indsamles og behandles kun data i det omfang, det er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til foreningens formål og virke, herunder udsendelse af nyhedsbreve samt annoncering af arrangementer. De indsamlede personoplysninger udleveres ikke til tredjepart.

De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

Indmeldelse i foreningen betragtes som samtykke til, at foreningen registrerer og behandler de for medlemskabets opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. Ethvert medlem kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

De, der har oplysninger registreret hos foreningen, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.

De, der har oplysninger registreret hos foreningen, kan til enhver tid få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er til stede, fx ved et medlems aktive udmeldelse af foreningen, vil de pågældende data blive slettet hos foreningen.